Báo cáo thường niên 2013

Báo cáo thường niên năm 2013 do ông Huỳnh Sơn Phước – Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 ký ngày 14/3/2014