Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2016

[gview file=”http://c21.com.vn/wp-content/uploads/2017/03/bao-cao-tai-chinh-2016.pdf”]

By

[gview file=”http://c21.com.vn/wp-content/uploads/2017/03/bao-cao-tai-chinh-2016.pdf”]

Bạn có quan tâm