Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2016

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2016 của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 đã được Tổng giám đốc Nguyễn Mạnh Hào ký ban hành ngày 24/01/2017. [gview file=”http://c21.com.vn/wp-content/uploads/2017/01/bctc-quy4-ctyme-new-.pdf”]

By

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2016 của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 đã được Tổng giám đốc Nguyễn Mạnh Hào ký ban hành ngày 24/01/2017.

[gview file=”http://c21.com.vn/wp-content/uploads/2017/01/bctc-quy4-ctyme-new-.pdf”]

Bạn có quan tâm