Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 được Tổng giám đốc công ty cổ phần Thế Kỷ 21 – ông Nguyễn Mạnh Hào ký ngày 30-10-2014 [gview file=”bao-cao-tai-chinh-quy-3-nam-2014.pdf”]  

By

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 được Tổng giám đốc công ty cổ phần Thế Kỷ 21 – ông Nguyễn Mạnh Hào ký ngày 30-10-2014

[gview file=”bao-cao-tai-chinh-quy-3-nam-2014.pdf”]

 

Bạn có quan tâm