Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014

* Kỳ tài chính kết thúc vào ngày ngày 30 tháng 06 năm 2014 Tổng giám đốc Nguyễn Mạnh Hào ký ngày 13 tháng 8 năm 2014 [gview file=”bao-cao-tai-chinh-quy-2-nam-2014.pdf”]

By

* Kỳ tài chính kết thúc vào ngày ngày 30 tháng 06 năm 2014

Tổng giám đốc Nguyễn Mạnh Hào ký ngày 13 tháng 8 năm 2014

[gview file=”bao-cao-tai-chinh-quy-2-nam-2014.pdf”]

Bạn có quan tâm