Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2013

Công ty cổ phần Thế kỷ 21 * Kỳ tài chính kết thúc vào ngày ngày 30 tháng 06 năm 2013. Tổng giám đốc Huỳnh Sơn Phước ký ngày 25 tháng 7 năm 2013 [gview file=”bao-cao-tai-chinh-2013-quy-2.pdf”]

By

Công ty cổ phần Thế kỷ 21

* Kỳ tài chính kết thúc vào ngày ngày 30 tháng 06 năm 2013.

Tổng giám đốc Huỳnh Sơn Phước ký ngày 25 tháng 7 năm 2013

[gview file=”bao-cao-tai-chinh-2013-quy-2.pdf”]

Bạn có quan tâm