Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2014

Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 Ông Nguyễn Mạnh Hào – Tổng giám đốc ký ngày 28/8/2014 Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2014 lưu trong file PDF dưới đây, dung lượng file lớn nên tải về cần một ít thời gian, vui lòng chờ trong giây lát…. … Continue reading Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2014

By

Công ty cổ phần Thế Kỷ 21

Ông Nguyễn Mạnh Hào – Tổng giám đốc ký ngày 28/8/2014

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2014 lưu trong file PDF dưới đây, dung lượng file lớn nên tải về cần một ít thời gian, vui lòng chờ trong giây lát….

[gview file=”bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-soat-xet-6-thang-dau-nam-2014.pdf”]

Bạn có quan tâm