Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2015

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21. (Bản dịch tiếng Anh để tham khảo tại đây) [gview file=”http://vfnews.vn/bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-quy-3-nam-2015.pdf”]

By

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21.

(Bản dịch tiếng Anh để tham khảo tại đây)

[gview file=”http://vfnews.vn/bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-quy-3-nam-2015.pdf”]

Bạn có quan tâm