Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2014

Văn bản được Tổng giám đốc công ty cổ phần Thế Kỷ 21 – ông Nguyễn Mạnh Hào ký ngày 31 tháng 10 năm 2014 [gview file=”bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-quy-3-nam-2014.pdf”]

By

Văn bản được Tổng giám đốc công ty cổ phần Thế Kỷ 21 – ông Nguyễn Mạnh Hào ký ngày 31 tháng 10 năm 2014

[gview file=”bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-quy-3-nam-2014.pdf”]

Bạn có quan tâm