Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2015

C21 công bố bản Báo cáo tài chính hợp nhất của quý 2 năm 2015 [gview file=”bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-quy2-2015.pdf” save=”1″]

By

C21 công bố bản Báo cáo tài chính hợp nhất của quý 2 năm 2015

[gview file=”bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-quy2-2015.pdf” save=”1″]

Bạn có quan tâm