Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2016

[gview file=”bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-quy1-2016.pdf”]

By

[gview file=”bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-quy1-2016.pdf”]

Bạn có quan tâm