Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2015

Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 được ông Nguyễn Mạnh Hào – Tổng Giám đốc ký ngày 24 tháng 4 năm 2015 [gview file=”bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-quy-1-nam-2015.pdf”]

By

Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 được ông Nguyễn Mạnh Hào – Tổng Giám đốc ký ngày 24 tháng 4 năm 2015

[gview file=”bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-quy-1-nam-2015.pdf”]

Bạn có quan tâm