Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2014

Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 Ông Huỳnh Sơn Phước – Tổng giám đốc ký ngày 25/4/2014 Nội dung Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2014 trong file PDF dưới đây, quý vị có thể xem trực tiếp hoặc tải về máy [gview file=”bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-quy-1-nam-2014.pdf”]

By

Công ty cổ phần Thế Kỷ 21

Ông Huỳnh Sơn Phước – Tổng giám đốc ký ngày 25/4/2014

Nội dung Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2014 trong file PDF dưới đây, quý vị có thể xem trực tiếp hoặc tải về máy

[gview file=”bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-quy-1-nam-2014.pdf”]

Bạn có quan tâm