Báo cáo tài chính hợp nhất đã xoát xét 6 tháng đầu năm 2017

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được xoát xét cho kỳ tài chính 6 tháng đầu năm 2017 [gview file=”http://c21.com.vn/wp-content/uploads/bao-cao-xoat-xet-hop-nhat-6th-2017.pdf”]

By

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được xoát xét cho kỳ tài chính 6 tháng đầu năm 2017

[gview file=”http://c21.com.vn/wp-content/uploads/bao-cao-xoat-xet-hop-nhat-6th-2017.pdf”]

Bạn có quan tâm