Báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét 6 tháng – năm 2018

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét cho kỳ tài chính 6 tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 [gview file=”http://c21.com.vn/wp-content/uploads/2018/08/BCTC_HNCV.pdf”]

By

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét cho kỳ tài chính 6 tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21

[gview file=”http://c21.com.vn/wp-content/uploads/2018/08/BCTC_HNCV.pdf”]

Bạn có quan tâm