Báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét 6 tháng đầu năm 2015

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét cho kỳ tài chính kết thức vào ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 Nội dung báo cáo bao gồm: Báo cáo của Hội đồng quản trị Báo cáo kết quả công tác soát xét báo cáo tài chính … Continue reading Báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét 6 tháng đầu năm 2015

By

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét cho kỳ tài chính kết thức vào ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21

Nội dung báo cáo bao gồm:

 • Báo cáo của Hội đồng quản trị
 • Báo cáo kết quả công tác soát xét báo cáo tài chính
 • Báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét
  • Bảng cân đối kế toán hợp nhất
  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất
  • Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất

Công ty TNHH Kiểm toán BDO được chỉ định thực hiện công tác kiểm toán, thay mặt Hội đồng quản trị, ông Trần Minh Đức – Chủ tịch Hội đồng quản trị đã ký phê duyệt các báo cáo tài chính ngày 27 tháng 8 năm 2015.

[gview file=”bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-soat-xet-6-thang-dau-nam-2015.pdf” save=”1″]

Bạn có quan tâm