Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán_31-12-2015

Bảng báo cáo tài chính hợp nhất của công ty cổ phần Thế Kỷ 21 đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 [gview file=”http://c21.com.vn/wp-content/uploads/bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-da-duoc-kiem-toan_31-12-2015.pdf”]  

By

Bảng báo cáo tài chính hợp nhất của công ty cổ phần Thế Kỷ 21 đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

[gview file=”http://c21.com.vn/wp-content/uploads/bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-da-duoc-kiem-toan_31-12-2015.pdf”]

 

Bạn có quan tâm