Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016

Báo cáo tài chính hơp nhất năm 2016 – đã được kiểm toán: [gview file=”http://c21.com.vn/wp-content/uploads/2017/03/bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-2016.pdf”]

By

Báo cáo tài chính hơp nhất năm 2016 – đã được kiểm toán:

[gview file=”http://c21.com.vn/wp-content/uploads/2017/03/bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-2016.pdf”]

Bạn có quan tâm