Báo cáo tài chính đã xoát xét 6 tháng đầu năm 2017

Báo cáo tài chính riêng đã được xoát xét cho kỳ tài chính 6 tháng đầu năm 2017 [gview file=”http://c21.com.vn/wp-content/uploads/bao-caoxoat-xet-c21-6th-2017.pdf”]

By

Báo cáo tài chính riêng đã được xoát xét cho kỳ tài chính 6 tháng đầu năm 2017

[gview file=”http://c21.com.vn/wp-content/uploads/bao-caoxoat-xet-c21-6th-2017.pdf”]

Bạn có quan tâm