Báo cáo tài chính đã được kiểm toán_31-12-2015

Bảng báo cáo tài chính công ty cổ phần Thế Kỷ 21 đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 [gview file=”http://c21.com.vn/wp-content/uploads/bao-cao-tai-chinh-da-duoc-kiem-toan_31-12-2015.pdf”]    

By

Bảng báo cáo tài chính công ty cổ phần Thế Kỷ 21 đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

[gview file=”http://c21.com.vn/wp-content/uploads/bao-cao-tai-chinh-da-duoc-kiem-toan_31-12-2015.pdf”]

 

 

Bạn có quan tâm