Báo cáo tài chính đã được kiểm toán đến ngày 30 tháng 6 năm 2016

Báo cái tài chính cho kỳ tài chính đã được soát xét cho kỳ tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2016 [gview file=”http://c21.com.vn/wp-content/uploads/2016/09/bao-cao-tai-chinh-da-duoc-kiem-toan-den-ngay-30-thang-6-nam-2016.pdf”]

By

Báo cái tài chính cho kỳ tài chính đã được soát xét cho kỳ tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2016

[gview file=”http://c21.com.vn/wp-content/uploads/2016/09/bao-cao-tai-chinh-da-duoc-kiem-toan-den-ngay-30-thang-6-nam-2016.pdf”]

Bạn có quan tâm