Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính tính đến 31 tháng 12 năm 2017

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính tính đến 31 tháng 12 năm 2017 của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 [gview file=”http://c21.com.vn/wp-content/uploads/2018/03/BCTC_CTY_KIEMTOAN_2017new.pdf”]

By

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính tính đến 31 tháng 12 năm 2017 của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21

[gview file=”http://c21.com.vn/wp-content/uploads/2018/03/BCTC_CTY_KIEMTOAN_2017new.pdf”]

Bạn có quan tâm