Báo cáo kiểm toán hợp nhất 2014

Báo cáo kiểm toán hợp nhất 2014 đã được ông Nguyễn Mạnh Hào – Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 ký ngày 17 tháng 3 năm 2015 [gview file=”bao-cao-kiem-toan-hop-nhat-2014.pdf”]

By

Báo cáo kiểm toán hợp nhất 2014 đã được ông Nguyễn Mạnh Hào – Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 ký ngày 17 tháng 3 năm 2015

[gview file=”bao-cao-kiem-toan-hop-nhat-2014.pdf”]

Bạn có quan tâm