Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu

C21 báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan của cổ đông nội bộ [gview file=”http://c21.com.vn/wp-content/uploads/2017/07/bao-cao-ket-gd-cp_12072017.pdf”]

By

C21 báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan của cổ đông nội bộ

[gview file=”http://c21.com.vn/wp-content/uploads/2017/07/bao-cao-ket-gd-cp_12072017.pdf”]

Bạn có quan tâm