Sơ đồ tổ chức Công ty cổ phần Thế kỷ 21

C21 được tổ chức và hoạt động tuân thủ theo Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá X kỳ họp thứ V thông qua ngày 29/11/2005, tuân thủ các Luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty.

Cơ cấu bộ máy quản lý công ty

C21 được tổ chức và điều hành theo mô hình Công ty cổ phần, tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành. Cấu trúc tổ chức của Công ty được xây dựng theo cấu trúc chức năng nhằm phù hợp với lĩnh vực hoạt động của Công ty.

Sơ đồ tổ chức

so-do-to-chuc

Cơ cấu tổ chức

Hiện tại Hội đồng quản trị Công ty có 5 thành viên, bao gồm một 1 Chủ tịch và 4 thành viên. Nhiệm kỳ 5 năm. Nhiệm kỳ hiện nay chấm dứt vào năm 2018:

 • Chủ tịch HĐQT: Ông Trần Công Tuấn
 • Thành viên HĐQT: Ông Louis T.Nguyễn
 • Thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Mạnh Hào
 • Thành viên HĐQT độc lập: Ông Đinh Thế Hiển
 • Thành viên HĐQT: Bà Nguyễn Thị Anh Thư

Ban kiểm soát: có 3 thành viên, nhiệm kỳ 5 năm. Nhiệm kỳ hiện nay chấm dứt vào năm 2018.Ban kiểm soát hiện nay đều có trình độ chuyên môn đại học và trên đại học.

 • Thành viên BKS: Bà Nguyễn Thị Kim Dung
 • Thành viên BKS: Ông Phạm Trường Phương
 • Thành viên BKS: Ông Võ Hoàng Chương

Ban Tổng Giám đốc: gồm có 1 Tổng giám đốc và 2 Phó Tổng giám đốc, đều có trình độ đại học và trên đại học.

 • Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Mạnh Hào
 • Phó Tổng Giám đốc: Ông Lý Tiên Đạt
 • Kế toán trưởng: Bà Nguyễn Thị Minh Tần

Các đơn vị thành viên

Công ty cổ phần Thế kỷ 21 và các đơn vị thành viên
Công ty cổ phần Thế kỷ 21 và các đơn vị thành viên