Nghị quyết HĐQT số 01/2014/NQ-HĐQT

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 13/3/2014. Các thành viên HĐQT, Ban TGĐ, ông Nguyễn Mạnh Hào và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này

Tải về tại đây (PDF)