Đến năm 2020: Cần thêm 900.000 căn nhà ở xã hội

Theo tính toán của Bộ Xây dựng, nhu cầu nhà ở xã hội của khu vực đô thị Việt Nam trong giai đoạn từ 2012 đến 2015 vào khoảng 700.000 căn hộ. Nếu giải quyết hết được số lượng này trong năm 2015, thì cả nước vẫn sẽ cần thêm 200.000 căn nhà ở xã hội nữa đến năm 2020