C21 chuyển nhượng 100% phần góp vốn của C21 trong Công ty CP Codona Thế Kỷ 21

Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 (C21) chuyển nhượng 100% phần góp vốn của C21 trong Công ty cổ phần Codona Thế Kỷ 21 (chiếm 50% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Codona Thế Kỷ 21) cho ông Trần Quang Mỹ

Tải về tại đây (PDF)