Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2016

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2016 của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 đã được Tổng giám đốc Nguyễn Mạnh Hào ký ban hành ngày 24/01/2017.

Tải về tại đây (PDF)