Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2017

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2017 của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21:

Tải file tại đây