Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán đến ngày 30 tháng 6 năm 2016

Báo cáo tài chính đã được soát xét cho kỳ tài chính 6 tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2016

Tải về tại đây (PDF)