Báo cáo tài chính đã soát xét 6 tháng – năm 2018

Báo cáo tài chính riêng đã được soát xét cho kỳ tài chính 6 tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21.

Tải về tại đây (PDF)