Báo cáo tài chính đã được kiểm toán đến ngày 30 tháng 6 năm 2016

Báo cái tài chính cho kỳ tài chính đã được soát xét cho kỳ tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2016

Tải về tại đây (PDF)